Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. Administrator – Hanglung Law Biernat & Kossacki Spółka Partnerska Radcy Prawnego i Adwokata z siedzibą w Warszawie: Wrzesińska 12 lok. 17 , 03-713 Warszawa, NIP: 7011030132, KRS: 000089253.
  2. Dane Osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  5. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.hanglung-law.com. Serwis jest prowadzony przez Administratora.
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym w celu zamówienia jednej z usług lub funkcjonalności.
 1. Przetwarzanie danych OSOBOWYCH – INFORMACJE PODSTAWOWE
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Hanglung Law Biernat & Kossacki Spółka Partnerska Radcy Prawnego i Adwokata z siedzibą w Warszawie: Wrzesińska 12 lok. 17, 03-713 Warszawa, NIP: 7011030132, KRS: 000089253.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z RODO.
  3. Istotą polityki prywatności jest wskazanie celów, zasadach oraz sposobów przetwarzania Danych Osobowych w ramach Serwisu, a także spełnienie obowiązków informacyjnych Administratora wynikających z przepisów RODO.
 2. Dane kontaktowe
  1. We wszelkich sprawach związanych z Danymi Osobowymi, w tym w sprawie wszelkich żądań, wniosków lub zapytań (w tym dotyczących praw) – Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w jeden z wybranych sposobów:
   1. za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Wrzesińska 12 lok. 17, 03-713 Warszawa.
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: office@hanglung-law.com.
  2. Zgłoszenie powinno, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy, tj. w szczególności:
   1. wskazywać charakter korespondencji;
   2. wskazywać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.);
   3. wskazywać jakiego procesu przetwarzania dotyczy sprawa (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
   4. jakich celów przetwarzania dotyczy sprawa (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszenia Użytkownika , zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania może skutkować odmową realizacji zgłoszenia lub niemożliwością realizacji zgłoszenia.
  4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje Użytkownika o przyczynach tego działania.
  5. Administrator udziela odpowiedzi w tej samej formie w której otrzymał zgłoszenie, chyba że wnioskodawca w treści zgłoszenia wniósł o udzielenia odpowiedzi w innej formie.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie
  1. Administrator przetwarzana Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika
   z Serwisu, a także w związku ze świadczeniem poszczególnych funkcjonalności i usług
   z wykorzystaniem Serwisu. Administrator zbiera Dane Osobowe z związku i w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu bądź do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie
   i kategoriach Danych Osobowych w ramach przetwarzanych w ramach Serwisu znajdują się poniżej.

KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Dane Osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii). przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu obsługi zgłoszeń i reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  2. Aktywność każdego użytkownika Serwisu, w tym jego Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (korzystania z Serwisu). Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Jeżeli użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG WERYFIKACJI W SERWISIE (RAPORTY)

  1. W zakresie w jakim Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług weryfikacji (raporty) dochodzi do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu prawidłowego świadczenia usługi weryfikacji (raporty), a także innych potencjalnych umów łączących Administratora i Użytkownika, a wynikających
   z konieczności należytego wykonania zamówionej usługi weryfikacji (raporty). Skutkiem niepodania informacji może być brak możliwości wykonania takich umów.
  2. Dane Osobowe przekazywane w ramach tej kategorii danych mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, dane bankowe, dane adresowe, a także inne dane ujawniane w procesie realizacji usługi przez samego Użytkownika (w tym w ramach załączonych dokumentów czy wypełnianych formularzy).
  3. Dane osobowe w tym zakresie mogą być przekazywane poza obszar EOG – jeżeli będzie to niezbędne do należytego wykonania usługi weryfikacji. Wtedy takie zostaną przekazane do partnera Administratora (partnerskiej kancelarii prawnej) na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Administrator informuje, iż Komisja Europejska nie wydała decyzji potwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w Chinach, a zapewnienie właściwego stopnia ochrony Danych Osobowych w przedmiotowej relacji następuje na skutej umowy
   i właściwych klauzul umownych łączących Administratora z jego partnerem (któremu przekaże dane).
  4. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji Użytkowników i realizacji umów zawieranych z Administratorem,
    w tym w szczególności należytego wykonania umowy weryfikacji – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie Danych Osobowych Użytkowników będących pracownikami i współpracownikami Użytkownika podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości wykonywania umów zawartych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (np. wystawienie faktury, przyjęcie płatności) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Usługa – znajdź Start-up/znajdź INwestora – formularze kontaktowe

  1. W zakresie w jakim Użytkownik przekazuje Administratorem swoje dane w ramach funkcjonalności „Znajdź Start-up/Znajdź Inwestora” i wskazanych tam formularzy kontaktowych – dochodzi do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu prawidłowego świadczenia usługi znajdowania podmiotu do inwestycji bądź inwestora/finansowania zewnętrznego, a także innych potencjalnych umów łączących Administratora i Użytkownika, a wynikających z konieczności należytego wykonania usługi łączenia partnerów biznesowych. Skutkiem niepodania informacji może być brak możliwości wykonania takich umów.
  2. Dane Osobowe przekazywane w ramach tej kategorii danych mogą obejmować: min. imię, nazwisko, adres e-mail, dane rejestrowe, dane kontaktowe i adresowe, a także inne informacje stanowiące Dane Osobowe, które zostały przez Użytkownika przekazane w ramach wypełnienia formularzy, przekazywania plików lub współpracy z Administratorem.
  3. Dane osobowe w tym zakresie mogą być przekazywane poza obszar EOG do potencjalnej drugiej Strony stosunku inwestycyjnego, na co Użytkownik wyraża zgodę i o czym zostanie poinformowany. Przedmiotowe przekazanie jest bowiem istotą kontaktu z Administratorem i przekazania mu danych. Tym samym jest niezbędne do należytego wykonania zamówionej usługi. Dane Osobowe w szczególności mogą zostać przekazane do podmiotów będących partnerem Administratora względem których Komisja nie wydała decyzji potwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony (np. z siedzibą w Chinach, Singapurze czy Australii). Zapewnienie właściwego stopnia ochrony Danych Osobowych w przedmiotowej relacji następuje na skutej umowy i właściwych klauzul umownych łączących Administratora z podmiotem, któremu dane przekaże.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania do wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie Danych Osobowych Użytkowników będących pracownikami i współpracownikami Użytkownika podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu możliwości wykonywania umów zawartych pomiędzy Administratorem
    a Użytkownikiem;
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw

NEWSLETTER

  1. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swoje dane. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  2. Dane Osobowe przekazywane w ramach tej kategorii danych mogą obejmować: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usługi newslettera, w tym przekazywania go zgodnie z zamówieniem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera.
   2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes.
 1. Pliki cookies oraz podobna technologia
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
  2. Czym są pliki cookies? Plik cookie to plik złożony z ciągu liter i cyfr, który jest umieszczony
   w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego.
  3. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer). Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;
   2. stałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat preferencji użytkownika, są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego; oraz
   3. pliki cookie podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez osoby trzecie, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1)     ściśle niezbędne pliki cookies, czyli pliki cookies umożliwiające korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych funkcji. Gromadzone informacje dotyczą sposobu korzystania z witryny internetowej.

2)     analityczne pliki cookies. Są to pliki cookies zbierające informacje na temat sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, np. które strony odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób trafili na naszą witrynę internetową. Informacje zebrane przez tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia komfortu użytkownika witryny internetowej. Niekiedy pliki tego rodzaju są umieszczane przez podmioty zewnętrzne zapewniające ruch w sieci i usługi analityczne (np. Google Analytics).

3)     funkcjonalne pliki cookies. Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie dokonanych wyborów, np. wybrany język oraz inne parametrów Serwisu.

4)     reklamowe pliki cookies. Pliki rejestrują wizytę w Serwisie. Informacje te pozwalają mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych. Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy dzielić się informacjami z osobami trzecimi.

Rodzaje plików cookies, z których korzystamy.

Nazwa pliku cookie Powód korzystania z tego pliku Termin wygaśnięcia
_ga Cookie śledzące Google Analytics 369 dni
_ga_GXXX Przypisanie identyfikatora usługi GA 369 dni
_gid Przypisanie identyfikatora usługi GA 366 dni
pll_language Ustawienie wersji językowej witryny 12 miesięcy

Jak zablokować pliki cookies?

Ustawienia domyślne większości przeglądarek zakładają, że zgoda na pliki cookies została wyrażona. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies należy zapoznać się z treścią w zakładce pomocy przeglądarce, gdzie zawarte są instrukcje jak blokować lub usuwać pliki cookies. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie znajduje się na stronach internetowych tych podmiotów i ich zasadach polityki dotyczących plików cookies.

Poniżej znajdują się informacje jak zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies (w tym weryfikacji statusu ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki) jest dostępne na stronie www.youronlinechoices.eu lub www.wszystkoociasteczkach.pl

 1. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Administratora lub jego partnerów
  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

GOOGLE ANALYTICS

  1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google, a także udostępnione dalej przez Google (np. amerykańskim służbom) zgodnie z zasadą polityki prywatności obowiązującą w Google.
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 2. Uprawnienia Użytkownika
  1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych
   2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
   3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą,
    w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Użytkownik danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcy danych
  1. Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w tym w szczególności podmioty obsługujące i dostarczające systemy IT i wsparcie techniczne, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, kurierskie) i osoby współpracujące z Administratorem, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (w tym z grupy kapitałowej Administratora). Gdy będzie to niezbędne Dane Osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przekazywanie danych poza EOG
  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 5. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.
 6. WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ Zmiany Polityki prywatności
  1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 marca 2023 r.
  2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Home