Zastaw do picia herbaty

Po rozprawie, na której reprezentowaliśmy naszego Klienta i argumentowali na jego rzecz – Naczelny Sąd Administracyjny skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności procedury uwzględniania zabytków w wojewódzkim rejestrze zabytków de facto bez możliwości ochrony prawa własności przez właściciela. Nadużycie tego prawa przez organy konserwatorskie (np. w wyniku ograniczonej kwerendy) mogło skutkować w praktyce daleko posuniętym ograniczeniem prawa własności. Warto zauważyć, że urzędy konserwatorskie nie posiadają (chociażby z uwagi na swoje budżety) możliwością każdorazowego sporządzania wszechstronnych operatów synchronizacyjnych dawnych map katastralnych do współczesnych granic nieruchomości. Tymczasem tworzone przez nie załączniki graficzne do ewidencji zabytków mogą być decydującą przesłanką np. do odmowy wydania korzystnych dla inwestora warunków zabudowy.

Zaangażowani w projekt: