Imbryczek do herbaty

Europejski gigant motoryzacyjny w swojej chińskiej spółce został zmuszony do przeniesienia Zastępcy Dyrektora Generalnego na inne stanowisko. W związku z tą sytuacją, ten przestał świadczyć pracę i po roku pozwał spółkę o wynagrodzenie, tak jakby cały czas pracował. Pozwana spółka reprezentowana przez Hanglung Law w odpowiedzi podniosła, że nagrody były uzależnione od wyników spółki, a Powód był obecny podczas ustaleń zarządu dotyczących wysokości nagród z „czystego zysku”. Nie było więc podstaw do wypłacania nagrody za rok, za który domagał się nagród. Pozwani twierdzili również, że ze względu na zmianę stanowiska również za ten rok nie należała mu się nagroda. Tym bardziej, że spółki do których został delegowany, odnotowały straty za ten rok. Bezzasadnym byłoby więc wypłacanie nagrody, biorąc pod uwagę straty z roku poprzedniego i odwołanie Powoda ze stanowiska.

Sąd potwierdził, że umowa o pracę została rozwiązana zgodnie z prawem. Uznał, że należy wypłacić część wypłaty, gdyż zmiana stanowiska Powoda nastąpiła z przyczyn niezależnych od niego. W wyniku apelacji wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany. Zasądzono na rzecz powoda 770 001.05 RMB, przy czym wartość roszczeń powoda w momencie wniesienia pozwu wynosiła łącznie ok. 4,5 mln RMB.

Zaangażowani w projekt: